Zápis 2021
  1. Zákonný zástupce dětí narozených od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dětí s odkladem školní docházky v loňském školním roce musí ze zákona ve stanovenou lhůtu od 1.4. do 30. 4. podat škole žádost o zápis dítěte ke školní docházce. Zároveň s žádostí je třeba doručit kopii rodného listu žáka. Stačí prostá kopie či sken.
  2. Pokud bude zákonný zástupce dítěte chtít odklad školní docházky pro školní rok 2021/2022, musí také podat žádost o odklad doplněnou o příslušná doporučení k tomu nutná (PPP, SPC, lékaře, klinický psycholog,…). Pokud by v okamžiku podání žádosti neměl tato doporučení, musí je škole doručit do 30. 4. 2021.
  3. Tiskopisy žádostí jsou v následujících odkazech nebo je možné je obdržet v kanceláři školy (od 1. 4. 2021):Žádost o přijetí(soubor ve wordu) Žádost o přijetí(soubor v pdf)Žádost o odklad(soubor ve wordu) Žádost o odklad(soubor v pdf)
  4. Další možností bude od 1. 4. 2021 do 30.4. 2021 vstoupit do aplikace Zápisy on-line. on-line formulářV ní je možné zadat údaje do žádosti o přijetí i odklad, tuto žádost/žádosti si vytisknout, podepsat a poté doručit do školy.
  5. Způsob doručení dokumentů: - vhozením do schránky u vchodu do školy - poštou - z datové schránky fyzické osoby do datové schránky školy: fiqmuct - e-mailem s elektronickým podpisem na adresu kajcevska@zsskolnivr.cz, pokud nemá žadatel elektronický podpis, musí do 5 dnů po doručení e-mailu potvrdit svým podpisem ve škole svou žádost - osobně ve škole dne 22. 4. 2021 od 14 do 18 hodin
K žádosti o odklad je nutné předložit dvě doporučení: 1. školského poradenského zařízení (PPP, SPC) 2. dětského lékaře nebo klinického psychologa Pokud se vám nepodaří tato doporučení získat do konce dubna, bude správní řízení o odkladu přerušeno na dobu nezbytně nutnou k získání doporučení. K žádosti o předčasný nástup do školy je nutné předložit: posouzení školského poradenského zařízení (PPP). Po obdržení vaší žádosti vám bude přiděleno registrační číslo. (způsob doručení - DS, e-mail, SMS) Kritéria přijetí 2021 Desatero vydané MŠMT